Zmiany w BHP 2019

05 lut
Zmiany w BHP

Zmiany w BHP 2019

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany w BHP dotyczące szkoleń okresowych pracowników oraz pełnienia służby BHP przez pracodawcę. Jakie to zmiany?

Od tej pory pracownicy administracyjno-biurowi nie będą musieli odbywać szkoleń okresowych z BHP, a także zwiększy się katalog pracodawców, którzy będą mogli pełnić funkcję służby BHP.

Zmiany z zakresu BHP w 2019 r.

Nowelizacja wprowadza ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla niektórych pracowników. Są one uzależnione od kategorii ryzyka danej grupy działalności, określonej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków i odnosi się jedynie do pracowników administracyjno-biurowych.

Ustawa poszerza także możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę, który zatrudnia do 50 pracowników (dotychczas obowiązywało do 20 pracowników).

Szkolenia BHP – wstępne i okresowe

Według Kodeksu Pracy pracownik, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności do jej wykonywania, a także nie zna przepisów i zasad bhp nie może podjąć się pracy. Pracodawca powinien zapewnić szkolenia pracownikowi z tego zakresu jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania pracy. Jedyną możliwością rezygnacji ze szkolenia pracownika jest nawiązanie ponownej umowy o pracę na tym samym stanowisku u tego samego pracodawcy.

Także pracodawca zobowiązany był do odbycia szkoleń z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z zakresu, które konieczne są do wykonywania przez niego obowiązków. To szkolenie, jak w przypadku pracownika, powinno być powtarzane okresowo.

Nowa dyrektywa wprowadza nakaz przeprowadzania szkoleń okresowych tylko wtedy, gdy jest to konieczne i uzasadnione. Szkolenie z zakresu BHP powinno być powtarzane jedynie w przypadkach, gdy uzasadnia je charakter występujących zagrożeń. To właśnie zagrożenia i efektywność szkolenia powinny być najważniejsze przy ocenie konieczności przeprowadzenia szkolenia okresowego.

Przy ocenie konieczności przeprowadzenia szkolenia okresowego należy mieć na uwadze charakter występujących zagrożeń oraz efektywność samego szkolenia.

Praca na stanowisku administracyjno-biurowym bez szkoleń okresowych

Do art. 2373§ 21 Kodeksu Pracy wprowadzono nowe paragrafy:

  • §22. Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane dla pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226, wynika, że jest to konieczne.
  • §23. W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w §22, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.
  • §24. Przepis §23 stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w art. 226, wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika, o którym mowa w §22, stało się konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia dokonania oceny ryzyka.

Z powyższych zapisów wynika, że pracodawca nie ma obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników wykonujących pracę na stanowiskach administracyjno-biurowych. Rodzaj przeważającej działalności pracodawcy musi należeć do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.

Grupy działalności a kategorie ryzyka

Określa je rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005). W rozporządzeniu znajdziemy aż 30 kategorii ryzyka. Jeżeli dla działalności nie ustalono wyższej niż trzecia kategoria, to jest ona działalnością o najniższym wskaźniku wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, gdzie występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Kodeks pracy mówi jasno: „Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko”. Oznacza to nic innego, jak narzucenie na pracodawcę przeprowadzenie oceny ryzyka. Jeżeli wyjdzie z niej, że koniecznym jest zorganizowanie szkoleń, pracodawca powinien przeprowadzić szkolenia okresowe.

Warto jednak pamiętać, że pracownik wykonujący pracę na stanowisku administracyjno-biurowym, gdzie występują warunki narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, podlega instruktażowi stanowiskowemu. Pracownik ma obowiązek odbycia szkolenia również przy przeniesieniu go na to stanowisko lub przy wprowadzeniu zmian warunków techniczno-organizacyjnych (§11 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1860, z późn. zm.)). Szkolenia będą również obowiązkowe, jeżeli zmieni się kategoria ryzyka pracodawcy.

Pełnienie zadań służby bhp przez pracodawcę

Nowy zapis w art. 23711 § 1 punktu 2 Kodeksu pracy:

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W poprzednim kodeksie pracy liczba pracowników wynosiła do 20. Teraz pracodawcy zatrudniający od 21 do 50 pracowników będą mogli samodzielnie pełnić funkcji służby bhp.

Ustalenie kategorii ryzyka danej działalności odnosi się tylko do pracodawców zatrudniających od 11 do 50 pracowników.

Jeśli:

  1. pracodawca zatrudnia do 50 pracowników włącznie i
  2. działalność, którą wykonuje zalicza się do grupy z nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka oraz
  3. ma ukończone szkolenie do tego niezbędne,

może sam pełnić funkcję służby bhp.

Pamiętaj!

Zmiany dotyczą tylko tych grup działalności, gdzie występują najniższe wskaźniki wypadkowości i warunki środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

 

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości i chciałbyś dowiedzieć się więcej – napisz lub zadzwoń: https://www.agm-konsulting.pl/kontakt/

Pakiet usług w ramach obsługi BHP firmy:

 

 

Podstawa prawna artykułu:

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 25 września 2018 r.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 917)

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl