ZKP – wymóg czy tylko mit

ZKP – wymóg czy tylko mit

Przystępując  do  Unii  Europejskiej, Polska zobowiązała się do wprowadzenia europejskich norm – Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Jest to wspólne, ujednolicone dokumenty odniesienia, które stanowią kluczowe ogniwo ładu budowlanego w państwach Unii Europejskiej. Zakładowa Kontrola Produkcji jest zbiorem zunifikowanych norm  międzynarodowych służących do projektowania budynków oraz konstrukcji inżynierskich. Intencją ich autorów było wykorzystanie szerokiego doświadczenia w zakresie projektowania oraz wyników badań w blisko 20 krajów członkowski UE.

Zakładowa Kontrola Produkcji stanowi podstawowy składnik systemów oceny. Jej wdrożenie stanowi jeden z wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  zgodnie, z którą posiadanie ZKP przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne , bez względu na stosowany system oceny zgodności.

System Zakładowej Kontroli Produkcji określa:

 • odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne zależności personelu, który zarządza;
 • wykonuje i kontroluje prace mające wpływ na jakość;
 • procedury związane z działaniem zakładowej kontroli produkcji, niezbędne do wykazania zgodności wyrobu na odpowiednim etapie jego produkcji;
 • procedury prowadzenia i nadzorowania zapasów;
 • procedury szkolenia personelu mającego wpływ na jakość;
 • procedury postępowania z reklamacjami.

Zakładowa Kontrola Produkcji dotyczy miedzy innymi wszystkich konstrukcji stalowych i aluminiowych. Zgodnie z przepisami budowlanymi oraz prawnymi Zakładowa Kontrola Produkcji zgodnie z normą PN-EN 1090 powinna być wdrożona oraz certyfikowana do dnia 1 lipca 2014 r. Norma ta nakłada na producentów konstrukcji stalowych wymóg oznakowania swoich wyrobów znakiem CE.

Producenci, którzy nie zdążyli w terminie przejść pozytywnie procedury certyfikacyjnej, nie mogą produkować/dostarczać konstrukcji stalowych na żadną budowę w obszarze Unii Europejskiej!

Wymagania normy EN 1090 dotyczą takich elementów konstrukcyjnych jak:

 • właściwości elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium, wprowadzanych na rynek wyrobów budowlanych;
 • elementów i zestawów elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium wprowadzanych na rynek wyrobów budowlanych;
 • elementów stalowych używanych w konstrukcjach zespolonych i żelbetowych;
 • elementów stosowanych bezpośrednio, w konstrukcjach budowlanych lub jako zestawy elementów konstrukcyjnych;
 • elementów konstrukcyjnych oraz ich zestawów wytwarzanych seryjnie i nieseryjnie;
 • elementów wykonanych z wyrobów konstrukcyjnych walcowatych, profilowanych na zimno lub z zastosowaniem innych technologii;
 • elementów produkowanych z różnych kształtowników, wyrobów płaskich (blach i taśm), prętów, odlewów i odkuwek z materiałów stalowych lub aluminiowych zabezpieczonych lub niezabezpieczonych przed korozją powłokami lub inną obróbką powierzchni.

Konsekwencje braku ZKP

Firma, która nie spełnia wymogów zgodnych z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 oraz normami naraża się na poważne konsekwencje tj.:

 • kara grzywny, w wysokości do 100 000 złotych.
 • produkt po kontroli odpowiednich organów zostaje umieszczony w Krajowym Wykazie Wyrobów Zakwestionowanych, co jest jednoznaczne z tym, iż zostaje wycofany z rynku .
 • w przypadku wycofywania produktów z rynku, firma musi wykupić od swoich klientów swój produkt, który nie posiada takiego pozwolenia

Tak więc trzeba się mocno zastanowić co w tym przypadku bardziej się opłaca!

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl