Czym jest zakładowa kontrola produkcji?

01 paź
zakładowa kontrola produkcji

Czym jest zakładowa kontrola produkcji?

W Unii Europejskiej, czyli również w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Rozporządzenie nakłada na wszystkich producentów wyrobów budowlanych obowiązek wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji, czyli w skrócie systemu ZKP. Obowiązek taki mają wszystkie przedsiębiorstwa produkujące wyroby budowlane, niezależnie od systemu oceny zgodności jakiemu podlega wyrób budowlany. System ZKP musi zostać wdrożony przez samego producenta, przy czym niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz jej stałe uaktualnianie.

Część producentów nie posiada w swoich strukturach osób z doświadczeniem w zakresie opracowywania wymaganych udokumentowanych informacji wymaganych przez system Zakładowej Kontroli Produkcji w odniesieniu do wyrobów budowlanych, dlatego też Nasza firma proponuje usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji obejmujące m.in.:

  • przegląd działalności producenta pod kątem spełnienia wymagań dla Zakładowej Kontroli Produkcji;
  • szczegółowe określenie zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w firmie producenta w celu dostosowania jej do wymagań Zakładowej Kontroli Produkcji;
  • zaprojektowanie i wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji;
  • sporządzenie wymaganej dokumentacji systemowej (procesy, procedury i instrukcje);
  • pomagamy także w realizacji procedury certyfikacyjnej.

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl