Wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw ISO 28000

Wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw ISO 28000

 1. Cel szkolenia: Celem usługi jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 28000:2007.Po wdrożeniu systemu ISO 28000 uczestnik będzie w stanie doprowadzić do optymalizacji procesów w łańcuchu dostaw, dzięki wprowadzeniu analizy ryzyka do zarządzania, identyfikacji punktów krytycznych i zagrożeń
 2. Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 28000, kadry kierowniczej oraz osób zaangażowanych bezpośrednio w tworzenie i prowadzenie dokumentacji systemowej placówki oraz opracowywanie procedur i instrukcji.
 3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.
 4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

 1. Cena: 600,- netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.
 1. Program szkolenia:
 • Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw – wprowadzenie, terminologia
 • Wymagania normy ISO 28000:2007:
 • Polityka systemu,
 • Ocena ryzyka,
 • Wymagania prawne i regulacyjne,
 • Cele zarządzania bezpieczeństwem,
 • Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl