Wymagania normy ISO 13485:2016.

Wymagania normy ISO 13485:2016.

1.Cel szkolenia:

Uczestnik po odbytym szkoleniu:

– zna terminy oraz definicje Systemu Zarządzania Jakością;

– rozumie funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością;

– potrafi prawidłowo zarządzać procesami w przedsiębiorstwie;

– zna podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji;

– wie jak dostosować działalność przedsiębiorstwa do wymogów normy ISO 13485:2016

 1. Profil uczestników: Usługa skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 13485:2016.
 2. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.
 3. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek
 • huile CBD

5.Program: 

 1. Wprowadzenie.
  2. Podstawowe pojęcia, terminy i definicje Systemu Zarządzania Jakością dla dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług.
  3. Podstawy zarządzania ryzykiem i szansami w organizacji.
  4. Sposób prezentacji wymagań ISO 13485:2016 (struktura formalna normy, założenia do interpretacji tekstu normy).
  7. Wymagania ISO 13485:2016:
  a) Kontekst w jakim funkcjonuje organizacja:
  -identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych istotnych dla firmy i SZJ,
  -określanie, przegląd i monitorowanie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych istotnych dla SZJ,
  -określenie zakresu SZJ,
  -ustanowienie SZJ wraz z potrzebnymi procesami.
  b) Wiodąca rola kierownictwa:
  – przywództwo i zaangażowanie najwyższego kierownictwa w odniesieniu do SZJ,
  – ustanowienie i komunikowanie Polityki Jakości,
  – określanie ról, odpowiedzialności i uprawnień w SZJ.
  c) Planowanie:
  – planowanie działań związanych ze zidentyfikowanymi ryzykami i szansami,
  – cele dotyczące jakości i planowanie ich osiągnięcia,
  – planowanie zmian w SZJ.
  d) Działania wspierające:
  – zapewnienie: zasobów ludzkich, infrastruktury, środowiska dla funkcjonowania procesów, zasobów do monitorowania i pomiarów, wiedzy organizacji,
  – określanie niezbędnych kompetencji,
  – uświadamianie pracowników z zakresu Polityki i celów jakości, odpowiedzialności za niezgodności oraz wpływu na SZJ,
  – zapewnienie komunikacja wewnętrznej i zewnętrznej,
  – opracowywanie i nadzór nad udokumentowanymi informacjami.
  e) Działania operacyjne:
  – planowanie i nadzór operacyjny,
  – wymagania odnośnie produktów i usług,
  – projektowanie produktów i usług,
  – nadzór nad dostarczanymi z zewnątrz procesami, produktami i usługami,
  – dostarczenie (realizacja) produktów i usług,
  – czystość wyrobu i nadzór nad zanieczyszczeniem,
  – zwolnienie wyrobów i usług,
  – nadzór nad niezgodnymi rezultatami,
  – nadzór nad incydentami medycznymi.
  f) Ocena efektów działań:
  – monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
  – informacje zwrotne,
  – przeprowadzanie auditów wewnętrznych,
  – przeprowadzanie przeglądów SZJ.
  g) Doskonalenie:
  – identyfikowanie niezgodności i podejmowanie działań korygujących,
  – ciągłe doskonalenie wyrobów medycznych i SZJ.
  8. Podsumowanie.

 

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl