WALENTYNKI’ 2018 konkurs

05 lut
konkurs walentynkowy

WALENTYNKI’ 2018 konkurs

Zapraszamy do zabawy z okazji Walentynek!

Czy wiesz dlaczego oprócz miłości musimy chronić swoje dane osobowe?

Odpowiedź udziel pod postem, a tą z największą ilością polubień wyróżnimy  bonem szkoleniowym z Ochrony Danych Osobowych o wartości 860zł!

Będzie nam miło, gdy polubicie nasz profil oraz udostępnicie konkurs na swojej tablicy.

Na Wasze odpowiedzi czekamy do końca 14.02.2018r.

Regulamin Konkursu :

 • 1 [Postanowienia ogólne]

1.Konkurs  organizowany jest przez Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk  42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14  NIP 648-198-46-67, REGON 276415939

2.Fundatorem nagrody jest  Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk.

 1. Nagrodą w Konkursie jest bon szkoleniowy z zakresu „ Ochrony Danych Osobowych” RODO dla jednej osoby do wykorzystania do 30.04.2018r. oraz olejek CBD
 2. W Konkursie mogą brać osoby fizyczne, które:
 • Są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyły 15 rok życia i uzyskały zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego);
 • Mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
 • Wykonały zadanie konkursowe.
 1. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie, podając własne imię i nazwisko oraz (w razie wygranej) miejsce zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu
 • 2 [Przebieg konkursu]
 1. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego
 2. Konkurs rozpocznie się 06.02.2018 r. o godzinie 8:00
 3. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe opublikowane na fanpage’u profilu Przedsiębiorstwa Konsultingowego AGM Zabrze.Udostępnieniu konkursu na swojej tablicy oraz polubienie strony organizatora.
 4. Odpowiedzi należy przesłać na fanpage’u w komentarzu pod postem konkursowym.
 5. Odpowiedź na pytanie konkursowe przesłane przez Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.
 6. Odpowiedź Uczestnika Konkursu, nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.
 7. Odpowiedź należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 14.02.2018. do godziny 23:59. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
 8. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedz jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa , w tym prawo do publikowania jej na potrzeby Konkursu.
 9. Wynik zostanie ogłoszony na stronie pod konkursem w dniu 15.02.2018 do godz.16.00
 10. Do dnia 06.02.2018 roku Organizator powoła wewnętrzną komisję, której zadaniem będzie przeprowadzenie Konkursu oraz nadzór nad jego przebiegiem, zwaną dalej „Komisją”. W skład Komisji wchodzić będzie 3 przedstawicieli Organizatora.
 11. Do zadań Komisji będzie należało w szczególności:a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym uczestnikom; b) wybór laureata Konkursu oraz zabezpieczenie zgodności wyboru zwycięzcy z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności; c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wybranego zgłoszenia oraz danych zwycięzcy d) udział w czynnościach wydawania i odbioru nagrody, sprawdzenie posiadanych uprawnień do odbioru nagrody przez zwycięzcę e) rozpatrywanie reklamacji.
 12. Wybór zwycięzcy Konkursu, zostanie przeprowadzony w dniu 15.02. 2018 przez Komisję, w oparciu o kryteria określone w § 2 ust. 15. Regulaminu.
 13. Nagroda zostanie przyznana przez Komisję za najbardziej kreatywną odpowiedź stanowiącą wykonanie zadania konkursowego przesłane w okresie trwania Konkursu oznaczonym w Regulaminie
 14. Kryterium przyznania nagrody będzie swobodną oceną Komisji przysłanych zgłoszeń, będących odpowiedzią na pytanie , pozwalającym uznać je za ciekawe, oryginalne i twórcze.
 15. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę w postaci bonu szkoleniowego.
 16. Wartość nagrody w Konkursie wynosi 860 zł brutto.
 • 3 [Postanowienia końcowe]
 1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego Konkurs powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu.
 2. Informacja o wygranej w konkursie zostanie opublikowana na profilu AGM Zabrze najpóźniej w dniu 15.02.2018
 3. Nagroda w postaci bonu zostanie wysłana za pomocą poczty mailowej.
 4. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a następnie usunięte.
 5. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu.
 6. Reklamacja dotycząca przebiegu konkursu powinna zawierać imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 7. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy marketing4@agm-konsulting.pl. W reklamacji wysyłanej pocztą należy wskazać adres na jaki ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację złożoną przez uczestnika Konkursu
 8. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich nadania przez Uczestnika Konkursu. Komisja rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu. O decyzji Komisji Uczestnik zostanie powiadomiony niezwłocznie listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub adres e-mail z którego reklamacja została wysłana lub inną drogą o ile Uczestnik Konkursu o to wniesie.
 9. Decyzja Komisji w zakresie wniesionej reklamacji jest ostateczna i wiążąca w zakresie postępowania reklamacyjnego Organizatora. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym
 10. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie oraz przenoszenia nagrody na kogoś innego.
 11. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
 12. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 13. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl