W dniu 13.08.2019r. rząd ustanowił program służący poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, który będzie realizowany w latach 2020-2022

21 paź
rząd poprawa warunków pracy

W dniu 13.08.2019r. rząd ustanowił program służący poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, który będzie realizowany w latach 2020-2022

W dniu 13.08.2019r. rząd ustanowił program służący poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, który będzie realizowany w latach 2020-2022 (etap V). Jest to kontynuacja poprzednich programów wyznaczonych do realizacji na lata 2008-2019 (etapy I-IV). Program znacząco wpływa na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

Mimo, że w ostatnich latach stan bezpieczeństwa i higieny pracy w naszym kraju poprawił się, to jednak kontynuacja programu jest niezbędna. W Polsce każdego roku w wypadkach przy pracy ginie ponad 200 osób, a prawie 600 ulega wypadkom ze skutkiem ciężkim.

Główne założenia programu

  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Przyczyni się to z pewnością do znacznego ograniczenia liczby osób, które są narażone na działanie czynników niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych a w rezultacie ograniczy liczbę nie tylko wypadków przy pracy, ale także chorób zawodowych. Konsekwencją tego ma być zmniejszona ilość strat ekonomicznych, m.in. wypłat rent z tytułu niezdolności do pracy czy też odszkodowań.
  • W programie przewidziano działania na rzecz kształtowania i promocji kultury bezpieczeństwa pracy przez doskonalenie zarządzania BHP oraz rozwój nowoczesnego systemu edukacji społeczeństwa w tym obszarze.
  • Program wpłynie również na tworzenie bezpiecznych miejsc pracy, co z pewnością przyczyni się do zachowania i zwiększenia zdolności do pracy, także wydłuży okres aktywności zawodowej osób pracujących, w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych. Stanowiska pracy zostaną dostosowane do ich wieku oraz możliwości psychofizycznych, co powinno zminimalizować ich wykluczenie z rynku pracy.
  • Celem programu jest także realizacja zadań, które ustalają normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju metod i narzędzi, służących zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka zawodowego w środowisku pracy, związanego z dynamicznym rozwojem technologii i procesów pracy.
  • Ostatnim punktem jest rozwój portalu internetowego (www.ciop.pl) , którego zadaniem będzie dostarczanie stale aktualizowanej wiedzy o metodach i sposobach zachowania zdrowia i życia we współczesnych warunkach pracy, m.in. aplikacje, które wspomagają prowadzenie działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieganie wypadkom. Dodatkowo znajdą się tam serwisy dedykowane specjalistycznym służbom (straż pożarna, inspekcje) oraz innym odbiorcom (w tym małym i średnim przedsiębiorstwom)

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl