UWAGA! Zmiany w przepisach dotyczących zanieczyszczenia powietrza

08 lis
zanieczyszczenie powietrza zmiany

UWAGA! Zmiany w przepisach dotyczących zanieczyszczenia powietrza

Od 11 października 2019 r. obowiązuje nowy akt prawny, który wprowadził zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031).

Wprowadzono następujące modyfikacje:

1) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli w lp. 4 w kolumnie czwartej wyraz „300” zastąpiono wyrazem „150”;

2) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli w lp. 2 w kolumnie czwartej wyraz „200” zastąpiono wyrazem „100”.

W związku z powyższym w tabeli 4 „poziomy alarmowe dla niektórych substancji w powietrzu, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów” uległ zmianie poziom alarmowy dla pyłu zawieszonego PM10. Obecnie obowiązek alarmowania występuje wtedy, gdy uśrednione dla 24 godzin stężenie pyłu PM10 (przypominamy – jest to pył o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm) mierzone urządzeniami do pomiarów automatycznych z zastosowaniem metod równoważnych metodzie referencyjnej wynosi 150 µg/m3 (a nie jak wcześniej 300 µg/m3 ).

Z kolei w tabeli 5 „poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów” uległ zmianie poziom informowania dla pyłu zawieszonego PM10. Obecnie wartość progowa informowania o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 występuje, gdy uśrednione dla 24 godzin stężenie pyłu PM10 mierzone urządzeniami do pomiarów automatycznych z zastosowaniem metod równoważnych metodzie referencyjnej wynosi 100 µg/m3 (a nie jak wcześniej 200 µg/m3).

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl