Od września 2019 roku zmiany za nieprawidłowy transport odpadów!

21 lis
zmiany za nieprawidłowy transport odpadów

Od września 2019 roku zmiany za nieprawidłowy transport odpadów!

Przedsiębiorco-od 6 września 2019 roku zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 roku . W zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw sprecyzowano przepisy, które dotyczą naliczania opłat za naruszenie przepisów w tym zakresie a także nielegalnego transportu.

Transport ten dotyczy m.in. samochodów bez dokumentów, które identyfikują przewożony odpad, pojazdów niezabezpieczonych przed rozprzestrzenieniem przewożonych odpadów i nieodpowiednio oznakowanych. Warto również zapoznać się z przepisami dotyczącymi międzynarodowego przemieszczania odpadów a także zwrócić uwagę czy transportowany odpad jest dostarczany do odbiorcy posiadającego decyzję na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów a także czy odpady które chcemy dostarczyć uwzględniają powyższe zezwolenia.

Jeżeli pojazd nie spełnia któregoś z wymogów organ kontrolujący ma prawo skierować           zatrzymany pojazd do najbliższego           zakładu magazynującego takie odpady. Skierowanie takiego pojazdu będzie polegało na odholowaniu go lub przejazdu pod nadzorem organu kontrolującego do wskazanego miejsca. Koszty tej czynności ponosi firma transportująca odpady, które ustala starosta uwzględniając średnią cenę rynkową takich usług a także wydatki jakie zostały poniesione. Otrzymaną kwotę do zapłaty otrzymujemy wraz z terminem na drodze postępowania. Nieterminowa wpłata skutkować będzie naliczanymi odsetkami. W przypadku źle naliczonej sumy można wnieść odwołanie.

Gdy dojdzie do takiej sytuacji odbiór pojazdu będzie możliwy przez 60 dni od momentu otrzymania zgody i gdy wskazany przez organy odbiorca przyjmie transportowane odpady a także, gdy firma której pojazd został zatrzymany otrzyma informację od starosty o możliwości jego odbioru.

Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska ma możliwość nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów , które uległy zmianie i od września 2019 roku ich wysokość wynosi od 5.000 do nawet 1.000.000 zł, natomiast wycofane zostały kary aresztu dla transportującego.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl