Szkolenie bhp dla obcokrajowca – w jakim języku?

07 lis
szkolenie bhp dla obcokrajowców

Szkolenie bhp dla obcokrajowca – w jakim języku?

Pracodawca, który zatrudnia obcokrajowca nieznającego języka polskiego, powinien zapewnić mu możliwość komunikacji w zrozumiałym dla niego języku na cały czas trwania stosunku pracy – nie tylko podczas instruktażu wstępnego, czy samego zatrudnienia.

Zgodnie z art. 2373 §2 k.p.Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę”.

Dodatkowo zgodnie z art. 2373 § 1 k.p.Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Jak widać powyżej przepisy nie regulują wprost, w jakim języku powinno zostać przeprowadzone szkolenie. Jednak nawiązując do art. 207 § 1 k.p. „Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.”, w interesie pracodawcy jest, aby szkolenie zostało przeprowadzone zrozumiale dla wszystkich pracowników. Przeprowadzenie szkolenia w obcym dla pracownika języku, lub zapoznanie go z regulaminami i instrukcjami bhp, których nie rozumie mija się z celem.

Zalecane jest zatem, aby szkolenie bhp przeprowadziła osoba znająca nie tylko dany język, ale także technologię i branżę danego zakładu pracy.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl