Uprawnienia SEP do 1kV.

Uprawnienia SEP do 1kV.

1. Cel: przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego w celu zdobycia kwalifikacji do samodzielnego wykonywania czynności związanych z eksploatacją i dozorem instalacji i urządzeń elektrycznych (SEP).

2. Profil uczestników: elektrycy, pracownicy zaplecza technicznego.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • certyfikat/zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcie: świadectwo kwalifikacyjne, uprawnienia budowlane (różnice).

2. Napięcie elektryczne, prąd elektryczny, obwód elektryczny.

3. Rodzaje prądu elektrycznego, stały, przemienny, zmienny (podstawowe jednostki).

4. Skutki przepływu prądu elektrycznego przez ciała stałe, ciekłe, gazowe oraz ciało człowieka.

5. Zasady ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym- ochrona podstawowa i dodatkowa.

6. Warunki środowiskowe I i II.

7. Zasady i warunki wykonania prac kontrolno-pomiarowych.

8. Zasady eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Instrukcja obsługi, eksploatacji.

9. Ochrona przeciwporażeniowa. oraz przeciwprzepięciowa.

10. Ochrona przeciwpożarowa. rodzaje pożarów i zasady ich gaszenia.

11. Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.

12. Zasady ochrony środowiska.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl