Prawo Jazdy kat. „D do B”

Prawo Jazdy kat. „D do B”

 

1. Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do  pozytywnego zdania egzaminu na prawo jazdy kat.D, uprawniającej do kierowania: autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

2. Profil uczestników: osoby chcące zdobyć uprawnienia prawa jazdy kat. D (osoba ubiegająca się o tę kategorię prawa jazdy musi mieć ukończone 24 lata oraz posiadać już uprawnienia kategorii B).

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami praktycznymi.

4. Termin i miejsce: do ustalenia

* możliwość zorganizowania szkoleń teoretycznych w grupach zamkniętych

5. Cena: do uzgodnienia

cena obejmuje:

  • badanie lekarskie,
  • materiały szkoleniowe,
  • opłata egzaminacyjna,
  • zaświadczenie,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Teoria – 20 godzin:

a) podstawy kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym,

b) obowiązki i prawa kierującego pojazdem,

c) pierwsza pomoc.

 

2. Praktyka – 60 godzin:

a) plac manewrowy,

b) kierowanie w ruchu miejskim,

c) kierowanie w ruchu poza obszarem zabudowanym.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl