Obsługa suwnic

Obsługa suwnic

1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy, umiejętności oraz przygotowanie uczestnika do pozytywnego zdania egzaminu z obsługi suwnic przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Profil uczestników: osoby chcące nabyć państwowe uprawnienia z obsługi suwnic.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami praktycznymi.

4.Termin i miejsce: do ustalenia

* możliwość zorganizowania szkoleń teoretycznych w grupach zamkniętych

5. Cena: do uzgodnienia

cena obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

Program szkolenia:

1. Wiadomości o dozorze technicznym:

a) ogólne wiadomości o dźwigach,

b) budowa i działanie,

c) elementy i zespoły suwnic.

2. Obciążanie suwnic, konstrukcje nośne, mechanizmy:

a) zagrożenia,

b) urządzenia zabezpieczające i przeładunkowe,

c) eksploatacja,

3. Badanie suwnic, instrukcja eksploatacyjna, oznakowanie:

a) obowiązki operatora,

b) obsługa zawiesi,

4. Elementy i zespoły suwnic.

5. Napęd i sterowanie.

6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy operatora suwnic.

7. Zajęcia praktyczne – suwnica.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl