Obsługa koparko-ładowarki

Obsługa koparko-ładowarki

1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie obsługi i konserwacji koparko-ładowarki oraz przygotowanie do uzyskania kwalifikacji operatora koparko-ładowarki.

2. Profil uczestników: osoby chcące nabyć państwowe uprawnienia operatora koparko – ładowarki.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami praktycznymi.

4. Termin i miejsce: do ustalenia

*możliwość zorganizowania szkoleń teoretycznych w grupach zamkniętych

5. Cena: do uzgodnienia

cena obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy operatora.

2. Użytkowanie eksploatacyjne.

3. Budowa koparko-ładowarek.

4. Dokumentacja techniczna.

5. Silniki spalinowe.

6. Elementy hydrauliki.

7. Podstawy elektrotechniki.

8. Technologia robót koparko-ładowarkami.

9. Ćwiczenia praktyczne.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl