Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

1. Cel: zdobycie wiedzy i umiejętności zapewniających, że organizacja honoruje rozwiązania w obszarze kontroli zarządczej zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Profil uczestników: osoby zarządzające ryzykiem w przedsiębiorstwie, menagerowie, osoby odpowiedzialne za wdrażanie kontroli zarządczej.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 2000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Pojęcie kontroli zarządczej zgodnie z Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

2. Różnice między kontrolą a audytem, między kontrolą finansową a kontrolą zarządczą.

3. Cele kontroli zarządczej.

4. Standardy kontroli zarządczej zgodnie z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84.) i obowiązki wynikające z ich treści.

5. Podział obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach.

6. Planowanie celów i zadań w jednostce.

7. Raportowanie osiągania celów i realizacji zadań.

8. Samoocena systemu kontroli zarządczej.

9. Składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce.

10. Przykładowy zestaw procedur kontroli zarządczej w jednostce.

11. Miejsce i rola zarządzenia ryzykiem w systemie kontroli zarządczej w jednostce.

12. Etapy zarządzania ryzykiem.

13. Przeprowadzenie przykładowej analizy ryzyka.

14. Przykład udokumentowania wyników analizy ryzyka.

15. Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu ryzykiem.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl