Zmiany w normie ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 z elementami podejścia do zarządzania ryzykiem wg PN-ISO 31000:2012

Zmiany w normie ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 z elementami podejścia do zarządzania ryzykiem wg PN – ISO 31000:2012

1. Cel szkolenia: zapoznanie się wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015, a także uzyskanie wiedzy na temat ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

2. Profil uczestników: szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami norm ISO 9001:2015
oraz ISO 14001:2015 i przygotowującymi się do szkolenia właściwego na audytora wewnętrznego wg. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 800 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.

2. Określenie różnic między ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015.

3. Podstawowe pojęcia, terminy i definicje Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

4. Podejście procesowe – zarządzanie procesami w organizacji.

5. Sposób prezentacji wymagań ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 (struktura formalna normy, założenia do interpretacji tekstu normy).

6. Wymagania ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015:

a) kontekst w jakim funkcjonuje organizacja:

 • zrozumienie organizacji oraz jej kontekstu,
 • zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych,
 • określenie zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • procesy Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

b) wiodąca rola kierownictwa:

 • wiodąca rola i zobowiązanie kierownictwa,
 • polityka jakości i środowiskowa,
 • role, odpowiedzialność i uprawnienia,

c) planowanie:

 • działania w odpowiedzi na ryzyka i możliwości,
 • cele dotyczące jakości i środowiska oraz planowanie ich osiągnięcia,
 • planowanie zmian,

d) działania wspierające:

 • zasoby,
 • kompetencje,
 • świadomość,
 • komunikacja,
 • udokumentowana informacja,

e) działania operacyjne:

 • planowanie i nadzór operacyjny,
 • wymagania odnośnie produktów i usług,
 • projektowanie produktów i usług,
 • nadzór nad dostarczanymi z zewnątrz procesami, produktami i usługami,
 • dostarczenie (realizacja) produktów i usług,
 • zwolnienie produktów i usług,
 • nadzór nad niezgodnymi rezultatami,

f) ocena działań:

 • monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
 • audyt wewnętrzny,
 • przegląd zarządzania,

g) doskonalenie:

 • niezgodności i działania korygujące,
 • ciągłe doskonalenie.

7. Zarządzanie ryzykiem w organizacji wg normy PN – ISO 31000:2012.

8. Podsumowanie.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl