Wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001:2004

Wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001:2004

1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności w odniesieniu do wymagań normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004.

2. Profil uczestników: kadra kierownicza, menedżerowie średniego i wyższego szczebla, osoby rozpoczynające pracę z systemem zarządzania BHP zgodnym z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy                   PN- N 18001:2004.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004.

2. Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004.

3. Planowanie SZBiHP – cele ogólne i szczegółowe.

4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004.

5. Sterowanie operacyjne.

6. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004 – zasady jej tworzenia, wdrażania, aktualizacji i nadzoru.

7. Postępowanie z niezgodnościami, działania korygujące i zapobiegawcze.

8. Monitorowanie stanu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004.

9. Przegląd Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004 wykonywany przez kierownictwo.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl