Wymagania dla firm z branży konstrukcji stalowych i aluminiowych zgodnie z serią norm EN 109

Wymagania dla firm z branży konstrukcji stalowych i aluminiowych zgodnie z serią norm EN 109

1. Cel szkolenia: zapoznanie się wymaganiami serii norm EN 1090 i uzyskanie wiedzy na temat ciągłego doskonalenia Zakładowej Kontroli Produkcji.

2. Profil uczestników:  szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami serii norm EN 1090
i przygotowującymi się do szkolenia właściwego na inspektora wewnętrznego ZKP.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie. Przedstawienie prowadzącego.

2. Polskie oraz unijne regulacje prawne dotyczące wyrobów budowlanych:

a) Rozporządzenie UE nr 305/2011.

3. Omówienie serii norm EN 1090:

a) EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,

b) EN 1090-2 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych,

c) EN 1090-3 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych.

4. Klasy wykonania konstrukcji EXC wg wymagań serii norm EN 1090:

a) EXC1,

b) EXC2,

c) EXC3,

d) EXC4.

5. Dokumentacja EN 1090:

a) procedury,

b) księga Zakładowej Kontroli Produkcji.

6. Omówienie Deklaracji Właściwości Użytkowej oraz oznakowania CE.

7. Podsumowanie i dyskusja.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl