Seria norm EN 1090 – rozporządzenie w procesie certyfikacji i nadzoru

Seria norm EN 1090 – rozporządzenie w procesie certyfikacji i nadzoru

1. Cel szkolenia: zapoznanie się wymaganiami rozporządzenia Zakładowej Kontroli Produkcji dla konstrukcji stalowych i aluminiowych.

2. Profil uczestników:  szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami rozporządzenia Zakładowej Kontroli Produkcji dla konstrukcji stalowych i aluminiowych.

3. Forma szkolenia:  kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1200 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Identyfikacja i identyfikowalność w EN 1090.

2. Kontrola i badanie w EN 1090.

3. Magazynowanie materiałów podstawowych.

4. Materiały dodatkowe do spawania.

5. Niezgodności i działania korygujące w EN 1090.

6. Personel kontroli i badania.

7. Personel spawalniczy; kompetencje w EN 1090.

8. Podwykonawstwo i zakupy.

9. Przegląd wymagań ofertowych w EN 1090.

10. Spawanie i działalność związana z procesami uszlachetniania.

11. Sprzęt i infrastruktura.

12. Wzorcowanie i walidacja sprzętu do pomiaru, kontroli i badania.

13. Zapisy dotyczące jakości EN 1090.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

 

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl