Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP wg. PN-N 18001:2004 / OHSAS 18001:2007

Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP wg. PN-N 18001:2004 / OHSAS 18001:2007

1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pełnienie w firmie funkcji Pełnomocnika
ds. Systemu Zarządzania BHP wg. PN-N 18001:2004/ OHSAS 18001:2007 w odniesieniu do wymagań normy.

2. Profil uczestników:  Pełnomocnicy i kandydaci na pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania BHP.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 2.000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia

Dzień I:

1.Wprowadzenie. Przedstawienie prowadzącego.

2.Podstawowe definicje i terminologia BHP.

3.Zasady systemowego podejścia do zarządzania BHP.

4.Interpretacja wymagań norm PN-N 18001:2004/ OHSAS 18001:2007 – ćwiczenia.

5.Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BHP:

a) rola,

b) zadania,

c) kompetencje,

d) odpowiedzialność i uprawnienia.

6. Ćwiczenia.

 

Dzień II:

1. Skuteczne wdrażanie polityki BHP w organizacji.

2. Zarządzanie projektami w zakresie BHP wynikającymi z przyjętej polityki BHP.

3. Identyfikacja szans i ryzyk.

4. Auditowanie Systemu Zarządzania BHP.

5. Egzamin testowy, zakończenie i wstępna ocena kursu.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl