Pełnomocnik i Inspektor Wewnętrzny ZKP zgodnie z serią norm EN 1090

Pełnomocnik i Inspektor Wewnętrzny ZKP zgodnie z serią norm EN 1090

1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pełnienie w firmie funkcji Pełnomocnika  i Auditora Wewnętrznego ds. Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z serią norm EN 1090.

2. Profil uczestników:  Pełnomocnicy/Inspektorzy Wewnętrzni oraz kandydaci na Pełnomocnika/Inspektora Wewnętrznego ds. Zakładowej Kontroli Produkcji.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1200 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Analiza jakości spawania i wydajności dla personelu wykonującego prace spawalnicze.

2. Dobór metody spawania, urządzenia i oprzyrządowania.

3. Nadzór nad pracami spawalniczymi zgodnie z normą PN-EN ISO 1090 – Nadzorowanie spawania – w pełnym zakresie dla IWE.

4. Opracowanie Technologicznych Instrukcji Spawania PWPS i WPS zgodnie z normą PN-EN ISO 15609.

5. Przegląd projektu lub umowy zgodnie z EM 1090 – wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.

6. Przygotowanie i nadzór nad pracami dotyczącymi kwalifikowania technologii spawania WPQR.

7. Nadzór wg innych wytycznych, jak DVS 1702 lub AD200.

8. Przygotowanie dokumentacji EN 1090 warsztatowej : dzienników spawania, planów spawania.

9. Ćwiczenia.

10. Sprawdzenie szkolenia i egzaminów spawaczy zgodnie PN-EN 287-1 i PN-EN ISO 9606.

11. Weryfikacja świadectw egzaminu spawacza zgodnie z normą PN-EN 287-1 i PN-EN ISO 9606.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl