Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005

 Szkolenie na Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015

1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pełnienie w firmie funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w odniesieniu do wymagań normy.
2. Profil uczestników: Pełnomocnicy i kandydaci na Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.
4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń.
* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych
5. Cena: 2500 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • certyfikat/zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia
Dzień I:
1.Wprowadzenie. Przedstawienie prowadzącego.
2. Podstawowe definicje i terminologia w Zintegrowanym Systemie Zarządzania.
3. Zasady zarządzania jakością i środowiskiem.
4. Wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 – ćwiczenia.
5. Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
a) rola,
b) zadania,
c) kompetencje,
d) odpowiedzialność i uprawnienia.
6. Ćwiczenia praktyczne.

Dzień II:
1. Wymagania prawne związane z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
2. Audit Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
a) monitorowanie i nadzorowanie niezgodności,
b) analiza danych,
c) ciągłe doskonalenia,
d) działania korygujące i zapobiegawcze.
3. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikający z funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
4. Egzamin testowy, zakończenie i wstępna ocena kursu.

 

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl