Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania

1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przeprowadzanie auditów wewnętrznych w firmie, w odniesieniu do  wymagań normy PN-EN ISO 19011:2012.

2. Profil uczestników:  auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych.

3. Forma szkolenia: szkolenie zorganizowane jest w formie kursu połączonego z ćwiczeniami, przewidziana liczba godzin w ciągu jednego dnia: 8

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1300 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • certyfikat/zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie. Przedstawienie prowadzącego.

2. Podstawowe terminy i definicje w audycie ISO.

3. Ocena Zintegrowanego Systemu Zarządzania za pomocą auditu:

a) cele audytu,

b) rodzaje audytu,

c) procedura audytu.

4. Charakterystyka audytora wewnętrznego:

a) odpowiedzialność,

b) obowiązki,

c) niezależność,

d) komunikacja,

e) cechy osobiste.

5. Planowanie i przygotowanie auditu:

a) powołanie zespołu auditorów,

b) plan auditu,

c) lista pytań auditowych.

6. Przeprowadzenie auditu:

a) spotkanie otwierające,

b) badanie merytoryczne:

  • identyfikacja niezgodności,
  • dokumentowanie niezgodności.

c) spotkanie zamykające:

  • wnioski odnośnie ZSZ,
  • ustalenie działań korygujących.

7. Następstwa audytu wewnętrznego – działania korygujące lub zapobiegawcze.

8.  Ćwiczenia.

9. Egzamin końcowy skutkujący wydaniem certyfikatu Auditora Wewnętrznego w przypadku wyniku pozytywnego lub certyfikatem uczestnictwa, gdy wynik testu jest negatywny.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl