Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 w placówkach medycznych

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 w placówkach medycznych

1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przeprowadzanie auditów wewnętrznych w placówce medycznej w odniesieniu do wymagań norm PN EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz wymagań normy PN-EN ISO 19011:2012

2. Profil uczestników: Auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych.

3. Forma szkolenia: Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu połączonego z ćwiczeniami, przewidziana liczba 8 godzin w ciągu jednego dnia.

4. Termin i miejsce: Harmonogram szkoleń

Możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1300 zł netto za osobę

Cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

6. Program szkolenia:

1. Podstawowe wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN‑EN ISO 19011:2012. Metody interpretacji norm odniesienia;

2. Zarys struktury i podstawowych wymagań norm;

3. Terminy i definicje stosowane przy auditowaniu;

4. Zarządzanie programem auditów;

5. Działania auditowe, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • przygotowania planu auditu, przygotowania się do auditu,
 • technik przeprowadzania auditu,
 • raportowania niezgodności i spostrzeżeń z auditu,
 • sporządzenia raportu z auditu,
 • przeprowadzenia działań poauditowych;

6. Ćwiczenia;

7. Egzamin końcowy skutkujący wydaniem certyfikatu Auditora Wewnętrznego w przypadku wyniku pozytywnego lub certyfikatem uczestnictwa, gdy wynik testu jest negatywny.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl