Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

1. Cel: zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przeprowadzanie auditów wewnętrznych w firmie.

2. Profil uczestników: auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń / do uzgodnienia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie. Przedstawienie prowadzącego.

2. Wymagania:

a) system Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,

b) rola i odpowiedzialność kierownictwa,

c) analiza zagrożeń z uwzględnieniem Codex Alimentarius,

d) HACCP.

3. Podstawowe terminy i definicje w audicie PN-EN ISO 22000:2006.

4. Przygotowanie do auditu:

a) dokumentacja,

b) lista kontrolna.

5. Kompetencje audytora wewnętrznego:

a) charakterystyka,

b) umiejętności.

6. Przeprowadzenie auditu (w tym ćwiczenia):

a) spotkanie otwierające,

b) badanie merytoryczne:

 • weryfikacja zgodności,
 • identyfikacja i dokumentowanie niezgodności.

c) spotkanie zamykające:

 • wnioski i raport z audytu,
 • działania pozauditowe.

7. Podsumowanie i dyskusja.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl