Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

1. Cel: zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przeprowadzanie auditów wewnętrznych w firmie.

2. Profil uczestników: auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń / do uzgodnienia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • certyfikat/zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie. Przedstawienie prowadzącego.

2. Wymagania:

a) system Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,

b) rola i odpowiedzialność kierownictwa,

c) analiza zagrożeń z uwzględnieniem Codex Alimentarius,

d) HACCP.

3. Podstawowe terminy i definicje w audicie PN-EN ISO 22000:2006.

4. Przygotowanie do auditu:

a) dokumentacja,

b) lista kontrolna.

5. Kompetencje audytora wewnętrznego:

a) charakterystyka,

b) umiejętności.

6. Przeprowadzenie auditu (w tym ćwiczenia):

a) spotkanie otwierające,

b) badanie merytoryczne:

  • weryfikacja zgodności,
  • identyfikacja i dokumentowanie niezgodności.

c) spotkanie zamykające:

  • wnioski i raport z audytu,
  • działania pozauditowe.

7. Podsumowanie i dyskusja.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl