Ochrona środowiska a BHP

Ochrona środowiska a BHP

1. Cel szkolenia: uzyskanie świadomości z zakresu ochrony środowiska a zasady BHP z tym związane

2. Profil uczestników: właściciele przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za sprawy środowiskowe w firmie

3. Forma szkolenia: seminarium z przykładami praktycznymi

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 500 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • zaświadczenie
  • materiały szkoleniowe
  • poczęstunek

6. Program szkolenia:

1. Ochrona stanu środowiska naturalnego poprzez: zmniejszenia uwolnienia zanieczyszczeń do wody i gleby, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszania poziomu hałasu, gospodarki surowcami, energią i odpadami

2. Ochrona stanu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez: zmniejszenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, zmniejszania ryzyka zagrożeń wypadkowych, zmniejszenia uciążliwości warunków pracy

3. Ułatwienie zarządzania firmą w zakresie spełnienia wymagań prawnych dotyczących bhp i ochrony środowiska

4. Identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników i szybkie przeciwdziałanie tym zagrożeniom

5. Zapobieganie wypadkom dzięki unikaniu zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych

6. Zmniejszenie liczby wypadków i urazów przy pracy

7. Poprawa warunków pracy i przez to wzrost wydajności pracy

8. Redukcja kosztów korzystania ze środowiska

9. Ograniczenie szkodliwych emisji do otoczenia

10. Racjonalne wykorzystania zasobów naturalnych

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl