Organizacja czasu pracy własnej

Organizacja czasu pracy własnej

1. Cel: poznanie oraz praktyczne zastosowanie narzędzi i technik zarządzania czasem, nabycie umiejętności stosowania w praktyce techniki porządkowania codziennych zadań i działań.

2. Profil uczestników: wszyscy, którzy chcą zdobyć umiejętności zarządzania czasem i planowania własnej pracy, niezależnie od pełnionego stanowiska.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 800 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

 1. Czas jako kapitał – po co, jak i dlaczego zarządzamy sobą w czasie,
 2. Diagnoza umiejętności zarządzania – czy racjonalnie wykorzystujesz swój czas?
 3. Cztery etapy zarządzania sobą w czasie:
  • identyfikacja celów firmy,
  • analiza indywidualnych celów pracownika,
  • ustalenie priorytetów,
  • metody.
 4. Identyfikacja problemów wpływających na organizację czasu pracy – sytuacje, w których tracisz czas.
 5. Efektywne strategie przeciwdziałania zakłóceniom w toku pracy.
 6. Tworzenie indywidualnych planów realizowania zadań –zobowiązanie do działania.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl