Organizacja czasu pracy własnej

Organizacja czasu pracy własnej

1. Cel: poznanie oraz praktyczne zastosowanie narzędzi i technik zarządzania czasem, nabycie umiejętności stosowania w praktyce techniki porządkowania codziennych zadań i działań.

2. Profil uczestników: wszyscy, którzy chcą zdobyć umiejętności zarządzania czasem i planowania własnej pracy, niezależnie od pełnionego stanowiska.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 800 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

 1. Czas jako kapitał – po co, jak i dlaczego zarządzamy sobą w czasie,
 2. Diagnoza umiejętności zarządzania – czy racjonalnie wykorzystujesz swój czas?
 3. Cztery etapy zarządzania sobą w czasie:
 • identyfikacja celów firmy,
 • analiza indywidualnych celów pracownika,
 • ustalenie priorytetów,
 • metody.
 4. Identyfikacja problemów wpływających na organizację czasu pracy – sytuacje, w których tracisz czas.
 5. Efektywne strategie przeciwdziałania zakłóceniom w toku pracy.
 6. Tworzenie indywidualnych planów realizowania zadań –zobowiązanie do działania.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl