Brygadzista, mistrz – mały menedżer

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

1. Cel szkolenia:

 • wspieranie, motywowanie i budowanie zespołu,
 • wybór najskuteczniejszej formy zarządzania podległym personelem,
 • analiza przyczyn powstawania konfliktów wewnątrz zespołowych i określenie metod zapobiegania im,
 • doskonalenie postawy asertywnej,
 • skuteczne metod zarządzania czasem.

2. Profil uczestników: inżynierowie jakości, inżynierowie procesu, technolodzy, produkcyjna kadra zarządzająca.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
 • serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
 • 16h lekcyjnych

6. Program szkolenia:

 I. PRZYWÓDZTWO – OSOBOWOŚĆ LIDERA:

 • menadżer – pozytywy – negatywy,
 • style zarządzania a moi pracownicy,
 • budowanie wizerunku przywódcy.

  II. BUDOWANIE RELACJI MIĘDZYLUDZKICH:

 • zasady procesu komunikacji,
 • dobre i złe nawyki komunikacyjne,
 • najczęściej popełniane błędy podczas komunikacji,
 • budowanie pozytywnego wizerunku,
 • techniki wywierania wpływu,
 • świadomy i nieświadomy poziom komunikacji.

  III. BUDOWANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁU:

 • motywy postępowania,
 • motywowanie podwładnych (integracja zespołu),
 • skuteczne przekazywanie poleceń,
 • kontrola,
 • pochwała vs. (motywująca) nagana,
 • zarządzanie personelem – „miękkie” prawa zarządzania.

  IV. ROZWIJANIE POSTAWY ASERTYWNE:

 • postawa asertywna (nastawienie do siebie, drugiego człowieka i życia),
 • zachowanie asertywne a zachowanie nieasertywne (bierne, agresywne, manipulacyjne),
 • czynniki hamujące asertywność,
 • rozwijanie postawy asertywnej,
 • praca z „hamulcami” asertywności,
 • budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie.

  V. NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ KOMPETENCJI I ZAANGAŻOWANIA PRACOWNICZEGO:

 • 5S,
 • system sugestii,
 • 5x dlaczego,
 • praca w małych grupach.

 

Grupa szkoleniowa składa się z minimum 8 osób.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Państwo*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl