Język angielski na poziomie średnio zaawansowanym

 

Język angielski na poziomie średnio zaawansowanym

1. Cel: rozwijanie kluczowych aspektów języka (gramatyki, słownictwa, wymowy) poprzez ćwiczenie czterech sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu na poziomie średnio zaawansowanym.

2. Profil uczestników: osoby chcące poszerzyć umiejętności językowe niezbędne do sprawniejszego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych i życiowych.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 8.000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

Materiał gramatyczny:

 • czas teraźniejszy Present Simple,
 • czasowniki modalne can, must, should,
 • czas przeszły Past Simple,
 • forma used to.

Materiał leksykalny:

 • filmy i książki,
 • hobby, czas wolny,
 • liczebniki od 20 do 100,
 • zdrowie,
 • części ciała,
 • miesiące,
 • wynalazki.

Funkcje językowe:

 • opowiadanie o pracy, życiu codziennym,
 • opowiadanie o umiejętnościach,
 • prowadzenie dialogów w restauracji, w podróży,
 • opisywanie przeszłości,
 • pisanie maili, opowiadań, listów.

Umiejętności językowe:

 • umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem,
 • umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnych,
 • umiejętność pisania różnych tekstów.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

 

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl