Szkolenie z zakresu geriatrii

Szkolenie z zakresu geriatrii

1. Cel: zapoznanie się z rolą i zadaniami przy wykonywaniu całościowej oceny geriatrycznej tj. formy opieki nad ludźmi starszymi, standardów w interdyscyplinarnej ocenie i opiece nad pacjentem, poznaniem jego praw. Zapoznanie się z najczęściej popełnianymi błędów podczas komunikacji z starszym pacjentem lub jego rodziną.

2. Profil uczestników: lekarze, pielęgniarki oraz osoby opiekujące się osobami starszymi.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 800 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Geneza koncepcji geriatrii.

2. Pojęcie profilaktyki w odniesieniu do starości i starzenia.

3. Charakterystyka epidemiologiczna schorzeń wieku podeszłego.

4. Organizacja opieki instytucjonalnej nad osobami starszymi.

5. Podstawy pielęgnowania osób starszych.

6. Podstawy rehabilitacji osób starszych.

7. Edukacja zdrowotna w opiece nad seniorami.

8. Opieka paliatywna nad osobami starszymi.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl