Komunikacja z pacjentem 60+

Komunikacja z pacjentem 60+

1. Cel szkolenia: dostarczenie pracownikom placówek medycznych wiedzy i wypracowanie zasad profesjonalnej obsługi pacjenta 60+.

2. Profil uczestników: personel mający bezpośredni kontakt z pacjentem 60+ (lekarze, pielęgniarki, położne, rejestratorki) w placówkach medycznych (szpitalach, przychodniach) oraz osoby zarządzające zakładami opieki zdrowotnej.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

 • mapa empatii pacjenta 60+,
 • model obsługi Ja i model obsługi TY,
 • proces obsługi pacjenta 60+ w placówce medycznej,
 • skuteczne narzędzia komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • budowanie porozumienia w zależności od preferowanego stylu komunikacji pacjenta,
 • skuteczne metody postępowania w sytuacjach trudnych,
 • komunikacja asertywna w obsłudze pacjenta 60+,
 • komunikacja lekarz – pacjent 60+.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl