Kontrola NFZ w placówce medycznej, aspekty komunikacyjne i prawne

Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w placówce medycznej odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu jakości świadczonych usług oraz zgodności z przepisami. Jest to istotny element nadzoru, który ma na celu zapewnienie transparentności, prawidłowości i zgodności działań placówki medycznej z obowiązującymi wymogami prawnymi. Osoby świadczące usługi w środowisku medycznym powinny więc mieć świadomość tego, jak przebiega kontrola NFZ oraz jakie prawa i obowiązki ma kontrolujący i kontrolowany.

 

Skuteczna prezentacja zgodnej z normami i przepisami dokumentacji oraz zapewnienie pracownikom placówki możliwości zrozumienia procedur i wymogów kontrolnych może znacząco wpłynąć na przebieg kontroli i uniknięcie ewentualnych nieprawidłowości. Nasze przedsiębiorstwo oferuje profesjonalne szkolenie z kontroli NFZ.

Kontrola NFZ – szkolenie

Szkolenie dotyczące kontroli NFZ w placówce medycznej skupia się na kilku kluczowych aspektach, które są istotne zarówno z perspektywy komunikacyjnej, jak i prawnej. Znajomość prawnych aspektów samej kontroli, praw inspektorów oraz uprawnień placówki medycznej podczas przeprowadzania inspekcji przez NFZ są niezwykle istotne. Personel jest wówczas świadomy, czy czynności kontrolne zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

 

Dodatkowo w trakcie szkolenia poruszane są kwestie reagowania na sytuacje kryzysowe. Omówienie ewentualnych konsekwencji prawnych w przypadku naruszeń regulacji i zasad, w tym sankcji, jakie mogą zostać nałożone w przypadku nieprawidłowości lub niezgodności z wymaganiami NFZ, to kolejny z obszarów tematycznych poruszanych na szkoleniu.

Dlaczego warto nam zaufać? Kontrola NFZ w placówce medycznej – szkolenie

Nasze szkolenie dotyczące kontroli NFZ w placówce medycznej opiera się na solidnej wiedzy praktycznej i teoretycznej, aby przygotować personel do całej procedury kontrolnej.  Nasz zespół ekspertów skupia się na kluczowych aspektach, począwszy od istoty i znaczenia kontroli NFZ, aż po specyficzne kroki, które należy podjąć, by placówka była odpowiednio przygotowana. Kurs prowadzony jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę szkoleniową, która posiada odpowiednie kompetencje i certyfikaty, pozwalające na realizację usług w tym obszarze. Dbamy także o dopasowanie tematyki szkolenia w zależności od obszaru medycznego, w jakim działa dana placówka. Wysoką jakość naszych działań potwierdzają opinie setek zadowolonych klientów.

Kontrola NFZ w placówce medycznej szkolenie

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące kursu z kontroli NFZ w placówce medycznej. Szkolenie obejmuje zarówno szereg kwestii merytorycznych, jak i również moduł ćwiczeniowy. Aby ułatwić klientom procedurę zgłoszeniową, stworzyliśmy dedykowany formularz. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego, a więc np. w siedzibie firmy klienta. Szereg kwestii organizacyjnych ustalamy wówczas w sposób indywidualny. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie w zakładce “Kontakt”.

Kontrola NFZ – szkolenie – najważniejsze informacje

1. Cel szkolenia: uporządkowanie wiedzy z zakresu procedury kontroli prowadzonych przez pracowników NFZ oraz rozwój umiejętności w zakresie skutecznych negocjacji i asertywnej komunikacji, podczas kontroli pracowników NFZ.

2. Profil uczestników: szkolenie skierowane jest do aktualnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ, zarówno SPZOZ, NZOZ oraz indywidualnych, jak i grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Profil kompetencyjny kontrolującego – wiedza, umiejętności, postawa.

2. Przygotowanie do kontroli – mapa empatii świadczeniodawców i kontrolujących (obawy, oczekiwania).

3. Procedura kontroli – aspekty prawne.

4. Rozpoczęcie kontroli sposoby budowania relacji z kontrolującymi (na czym polega komunikacja, wpływ przekonań świadczeniodawców i kontrolujących na sposób komunikacji, bariery komunikacyjne).

5. Trudne sytuacje w trakcie kontroli – jak im zapobiegać oraz jak je rozwiązywać (rodzaje i zasady zadawania pytań, sposoby i etapy prowadzenia negocjacji, gromadzenie materiału dowodowego).

6. Prawa i obowiązki kontrolowanego świadczeniodawcy oraz etyka i procedury w pracy urzędnika– czego może wymagać kontrolujący i kontrolowany.

7. Przedmiot kontroli – jaka jest granica pomiędzy wyjaśnianiem, a doradzaniem przez kontrolujących.

8. Emocje w czasie i po przeprowadzonej kontroli (metody pozwalające dystansować się od negatywnych emocji, zasady rozmowy ze zdenerwowaną, agresywną osobą, zasady zapobiegania i radzenia sobie ze stresem).

9. Zakończenie kontroli – aspekty komunikacyjne i prawne.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl