Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych w placówce medycznej

Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych w placówce medycznej

1. Cel szkolenia: pozyskanie wiedzy z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przed zarzutem popełnienia błędu medycznego.

2. Profil uczestników: szkolenie jest adresowane przede wszystkim do lekarzy, a także pracowników działów statystyki medycznej, sekretarek medycznych, osób zarządzających zakładami opieki zdrowotnej.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z roku 2015.

3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych w działalności leczniczej.

4. Uwarunkowania prawne i organizacyjne prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej.

5. Obowiązki Administratora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji i ew. Zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony danych wrażliwych pacjentów.

6. Zasady ochrony danych osobowych, wymagania fizyczne i programowe dla systemów medycznych elektronicznych i papierowych.

7. Udostępnianie dokumentacji medycznej na zewnątrz.

8. Zasady regulujące przechowywanie danych medycznych na serwerach zewnętrznych.

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – warunki uzyskiwania w podmiocie leczniczym.

10. Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemami przetwarzania danych osobowych.

11. Procedury dostępu do systemu podmiotów zewnętrznych.

12. Metody uwierzytelniania osoby wprowadzającej dane.

13. Rozpoczęcie i zakończenie pracy w systemie komputerowym – dobre praktyki.

14. Procedura tworzenia, przechowywania i wykorzystywania kopii bezpieczeństwa programów i kopii baz danych.

15. Zabezpieczenia antywłamaniowe i antywirusowe danych.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl