Asertywność i efektywna komunikacja z pacjentem

Asertywność i efektywna komunikacja z pacjentem

1. Cel szkolenia: przygotowanie do nawiązania właściwego kontaktu z pacjentem, zwłaszcza trudnym oraz skutecznego organizowania ruchu pacjentów w placówce; zarówno w szpitalu, jak i w przychodni.

2. Profil uczestników: personel mający bezpośredni kontakt z pacjentem (lekarze, pielęgniarki, położne, rejestratorki) w placówkach medycznych (szpitalach, przychodniach) oraz osoby zarządzające zakładami opieki zdrowotnej.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1500 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

 • czym jest komunikacja,
 • osobowość pacjenta a komunikacja z pracownikiem służby zdrowia,
 • elementy robienia dobrego wrażenia: mowa ciała, sposób wypowiadania się, etykieta, kontakt z pacjentem, empatia,
 • budowanie silnych relacji z pacjentami,
 • skuteczne prowadzenie wywiadu lekarskiego,
 • pacjent niezadowolony i rozczarowany,
 • pacjent, który „wie lepiej”,
 • pacjent nieuprzejmy lub agresywny,
 • skuteczne przekazywanie zaleceń medycznych.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl