Szkolenia dla placówek medycznych

Nasze szkolenia i kursy medyczne, niezależnie od wybranej tematyki – organizujemy zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w formie usług zdalnych, świadczonych online, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
Zdalne formy, w tym także e-learning, są odpowiedzią na niedogodności spowodowane sytuacją epidemiologiczną.

Rynek usług medycznych nieustannie się rozwija i ewoluuje. Dynamika zmian wynika głównie z rosnącego zapotrzebowania na nowe świadczenia, często specjalistyczne i dedykowane wąskim gronom odbiorców.

Podmioty medyczne nie ustają w podejmowaniu działań wpływających bezpośrednio i pośrednio na  podniesienie konkurencyjności w oczach opinii zewnętrznej. Jedną z najbardziej archaicznych, ale też bezsprzecznie niezwykle skutecznych form takich działań są szkolenia personelu.
Przyczyniają się one do podniesienia jakości placówki w wielu wymiarach, począwszy od podniesienia kwalifikacji zawodowych – kompetencji personelu medycznego, po ugruntowanie prawidłowych zachowań wewnątrz organizacji, scalających zespół.

Przygotowane przez nas propozycje szkoleń są obligatoryjne dla większości placówek medycznych, warto jednak pamiętać, że każde z nich może zostać spersonalizowane pod kątem otrzymanego zapytania.

Nasi konsultanci i trenerzy dopasują harmonogram i formę szkolenia zarówno do możliwości, jak i czasu, który osoby szkolące się mogą poświęcić na jego realizację.

Poniżej lista proponowanych przez nas szkoleń i kursów dla podmiotów, świadczących usługi medyczne w tematach:

Asertywność i efektywna komunikacja z pacjentem

Jest to szkolenie dedykowane głównie pracownikom medycznym, pomagające im poznać nowe i usystematyzować dotychczas stosowane metody skutecznej komunikacji z pacjentem, a tym samym ograniczyć stres wynikający ze zdarzeń konfliktowych.

BLS – podstawowe czynności ratujące życie

Szkolenie BLS  pozwala uczestnikom na teoretyczne i praktyczne zapoznanie się m.in. z zabiegami resuscytacyjnymi i automatyczną defibrylacją, które są podstawą współczesnego ratownictwa medycznego. Zdobędą oni  tym samym niezbędną wiedzę oraz umiejętności, obejmujące swoim zakresem podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

ALS – zaawansowane czynności ratujące życie

Tematyka szkolenia ALS dotyka zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, przeprowadzanych u osób dorosłych. Jego nadrzędnym celem jest zapoznanie uczestników z metodami pozwalającymi identyfikować pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM)

Szkolenie dotyka różnorodnych zagadnień związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną, w tym: stosowania podpisu elektronicznego, zasad pracy na dokumentach elektronicznych. W toku szkolenia zostaną także poruszone zagadnienia bezpiecznego przetwarzania danych wrażliwych, z uwzględnieniem odpowiedzialności za naruszenie tych wymogów.

Kontrola NFZ w placówce medycznej, aspekty komunikacyjne i prawne

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia z dnia 27.08.2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, znacząco wpłynęła na zmianę sposobu przeprowadzania kontroli w ramach świadczeń objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Celem tego kursu medycznego jest omówienie praktycznych aspektów nowych regulacji i wskazanie tych elementów, które mają znaczenie dla przeprowadzanych postępowań kontrolnych.

Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych w placówce medycznej

Jednym z najbardziej aktualnych zagrożeń dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest nieodpowiednie zabezpieczenie dokumentacji medycznej pacjentów, na skutek czego dane osobowe lub dane o ich stanie zdrowia mogą zostać bezprawnie ujawnione. Szkolenie medyczne, dotykając swoją treścią tematyki RODO,  ma na celu uwrażliwić uczestników na aspekty bezpieczeństwa i nauczyć skutecznych metod postępowania z przetwarzanymi danymi.

Jakość w Ochronie Zdrowia

Szkolenie dotyka aspektów nowoczesnego zarządzania podmiotem medycznym (w tym zarządzania jakością zgodnie z wytycznymi norm ISO). Uczestnicy po jego ukończeniu potrafią m.in. w przemyślany sposób tworzyć biznesplany, koncepcje marketingowe, znają techniki zarządzania zasobami ludzkimi, a także potrafią prawidłowo interpretować przepisy prawne regulujące funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl