Szkolenie okresowe kierowców

Szkolenie okresowe kierowców

1. Cel szkolenia: spełnienie ustawowych wymagań (zgodnie z dyrektywą 2003/59/WE oraz ustawą o transporcie drogowym każdy kierowca zawodowy zobowiązany jest do ukończenia co 5 lat szkolenia okresowego).

2. Profil uczestników:  kierowcy zawodowi.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • zaświadczenie /Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa; stosowanie się do obowiązujących przepisów; bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska..

2. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

3. Czynnik ludzki w przewozie drogowym.

4. Wizerunek firmy – obsługa klienta.

5. Pierwsza pomoc.

6. Ergonomia dla kierowców.

7. Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem.

8. Krajowy przewóz drogowy.

9. Międzynarodowy przewóz drogowy.

10. Mocowanie ładunku.

11. Przewóz drogowy zwierząt.

12. Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe.

13. Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe.

14. Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się.

15. Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną.

16. Przewóz drogowy drewna.

17. Przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania się na placu budowy.

18. Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

19.Ograniczenia w przewozie drogowym towarów.

20. Nienormatywne przewozy drogowe.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl