Kurs ADR – specjalistyczny

Kurs ADR – specjalistyczny

1. Cel szkolenia: zapoznanie kierowcy samochodu ciężarowego z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych,  przedstawienie podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku.

2. Profil uczestników:  kierowcy samochodów ciężarowych.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Zachowanie się pojazdów na drodze; z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku.

2. Szczególne wymagania dotyczące pojazdów.

3. Informacje teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern.

4. Przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów:

a) świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR,

b) znaki dopuszczenia,

c) oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej,

d) umieszczanie nalepek ostrzegawczych.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl