Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

09 mar
Świadczenia wypadek przy pracy

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB

ZAWODOWYCH

 

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownikowi przysługują następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • jednorazowe odszkodowanie,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa,
 • renta rodzinna,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

 

Świadczenia nie przysługują, jeżeli:

 • umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa pracownik naruszył przepisy o ochronie życia i zdrowia i udowodniono, że to była jedyna przyczyna wypadku;
 • pracownik przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, ponieważ był nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 

Nie dotyczy to członków rodziny pracownika, którzy w takich przypadkach zachowują prawo do świadczeń.

 

Świadczenia nie przysługują też pracownikowi ani członkom jego rodziny, jeśli:

 • jest osobą, która prowadzi pozarolniczą działalność, lub z taką osobą współpracuje albo – jest duchownym i sam opłaca składki na swoje ubezpieczenia,
 • ma zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne na kwotę wyższą niż 6,60 zł – w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń w tytułu choroby zawodowej. Świadczenia nie przysługują do czasu, aż spłaci całość zadłużenia.

 

Przedawnia się prawo do:

 • zasiłku chorobowego,
 • świadczenia rehabilitacyjnego,
 • jednorazowego odszkodowania,
 • świadczeń na pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,

 

*jeżeli nie ureguluje zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń.

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl