Spis substancji niebezpiecznych

14 paź
spis substancji niebezpiecznych

Spis substancji niebezpiecznych

Zgodnie z art. 221 § 2 Kodeksu pracy, aby w zakładzie prac można było stosować substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne, substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie trzeba posiadać aktualny spisu substancji niebezpiecznych i mieszanin oraz karty charakterystyki, a także opakowania zabezpieczające przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

Ustawodawca jednak nie określił jak powinien wyglądać wzór takiego spisu. Poniżej zatem został przedstawiony przykładowy wzór spisu substancji niebezpiecznych.

Wykaz substancji niebezpiecznych wzór:

Lp. Nazwa

substancji / mieszaniny

Klasyfikacja

substancji/mieszaniny

(kategoria zagrożenia, zwroty H)

Składniki niebezpieczne Nr indeksowy WE lub CAS Miejsce stosowania Data
rozpoczęcia stosowania zakończenia stosowania
1. AHD 1000 – płyn do dezynfekcji skóry przed zabiegiem Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

 

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 – Działa drażniąco na oczy

Etanol Numer CAS:

64-17-5

 

Lub

 

Numer WE:

200-578-6

 

Gabinety lekarskie 01.02.2019

 

Proponowany wzór pozwala w szybki sposób ustalić zagrożenie i składniki, które zawiera dana substancja. Wszystkie informacje zawarte są w karcie charakterystyki danego produktu:

  • nazwa substancji/mieszaniny:

podsekcja 1.1: Identyfikator produktu

podsekcja 1.2: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

  • Klasyfikacja substancji/mieszaniny:

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

  • Składniki niebezpieczne oraz Nr ineksowy WE lub CAS

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

  • Miejsce stosowania – wg potrzeb zakładu
  • Data rozpoczęcia i zakończenia stosowania substancji – wg potrzeb zakładu

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp pracodawca jest obowiązany informować pracowników o właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych w zakładzie pracy materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych oraz o stopniu ich szkodliwości dla zdrowia pracowników, a także o sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych.

Niebezpieczne substancje – co można zrobić, aby ograniczyć ryzyko?

Prace związane z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych muszą być bardzo ściśle kontrolowane. Określenie rodzaju wykorzystywanych składników to kluczowa kwestia dla zwiększenia bezpieczeństwa w zakładzie.

Wdrożenie odpowiednich działań i prowadzenie spisu substancji niebezpiecznych pozwoli zadbać o zdrowie oraz samopoczucie personelu, tym samym minimalizując negatywny wpływ ich działania na ludzki organizm.

Jakie mogą być skutki stosowania substancji niebezpiecznych?

Nieodpowiednia kontrola pracy z niebezpiecznymi substancjami może mieć ogromny wpływ na stan zdrowia personelu.

Przede wszystkim istnieje ryzyko pojawienia się negatywnego wpływu na organizm ludzki, prowadząc do wielu dolegliwości. Wśród nich można wymienić nie tylko podrażnienia oczu czy skóry, ale również rozwój astmy, problemów z płodnością, a nawet chorób nowotworowych.

Od czego zależy szkodliwość substancji niebezpiecznej?

Istota działania konkretnej niebezpiecznej substancji na organizm człowieka wynika ze struktury chemicznej, a także właściwości fizykochemicznych. Kluczowa jest również wprowadzona do organizmu ilość, dlatego należy stosować odpowiednie środki ochronne, by zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia pracowników firmy.

Co więcej, reakcja danej osoby na substancje niebezpieczne uzależniona jest od jej właściwości, drogi wchłaniania, okresu narażenia, wielkości dawki oraz cech organizmu, takich jak ogólny stan zdrowia, wiek czy płeć.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl