Spis substancji niebezpiecznych

14 paź
spis substancji niebezpiecznych

Spis substancji niebezpiecznych

Zgodnie z art. 221 § 2 Kodeksu pracy, aby w zakładzie prac można było stosować substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne, substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie trzeba posiadać aktualny spisu substancji niebezpiecznych i mieszanin oraz karty charakterystyki, a także opakowania zabezpieczające przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

Ustawodawca jednak nie określił jak powinien wyglądać wzór takiego spisu. Poniżej zatem został przedstawiony przykładowy wzór spisu substancji niebezpiecznych.

Wykaz substancji niebezpiecznych wzór:

Lp. Nazwa

substancji / mieszaniny

Klasyfikacja

substancji/mieszaniny

(kategoria zagrożenia, zwroty H)

Składniki niebezpieczne Nr indeksowy WE lub CAS Miejsce stosowania Data
rozpoczęcia stosowania zakończenia stosowania
1. AHD 1000 – płyn do dezynfekcji skóry przed zabiegiem Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

 

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 – Działa drażniąco na oczy

Etanol Numer CAS:

64-17-5

 

Lub

 

Numer WE:

200-578-6

 

Gabinety lekarskie 01.02.2019

 

Proponowany wzór pozwala w szybki sposób ustalić zagrożenie i składniki, które zawiera dana substancja. Wszystkie informacje zawarte są w karcie charakterystyki danego produktu:

  • nazwa substancji/mieszaniny:

podsekcja 1.1: Identyfikator produktu

podsekcja 1.2: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

  • Klasyfikacja substancji/mieszaniny:

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

  • Składniki niebezpieczne oraz Nr ineksowy WE lub CAS

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

  • Miejsce stosowania – wg potrzeb zakładu
  • Data rozpoczęcia i zakończenia stosowania substancji – wg potrzeb zakładu

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp pracodawca jest obowiązany informować pracowników o właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych w zakładzie pracy materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych oraz o stopniu ich szkodliwości dla zdrowia pracowników, a także o sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl