Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

1.800,00 2.500,00 

Obowiązkiem każdego właściciela i użytkownika obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, jest zapewnienie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Produkt obejmuje przyjazd Inspektora do firmy by zebrać wszelkie potrzebne informacje oraz stworzenie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – Usługa
2.500,00 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla przedsiębiorstw przemysłowych.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – Usługa
1.800,00 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla przedsiębiorstw usługowych.
SKU: IBP-BHP-1 Kategorie: ,

Opis

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy opracować dla obiektów budowlanych lub ich części stanowiących strefy pożarowe, pełniących funkcję użyteczności publicznej (np. szkoła, bank), zamieszkania zbiorowego (np. hotel, schronisko), produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, gdy:

 • występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem (bez względu na gabaryty obiektu),
 • kubatura brutto przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich),
 • kubatura brutto przekracza 1500 m3 dla budynków inwentarskich,
 • powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 dla obiektów innych, takich jak stacje uzdatniania wody czy składowiska odpadów.

Konkretne wytyczne co do sporządzenia instrukcji pożarowej znajdują się w § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Zgodnie z powyższym, instrukcja powinna uwzględniać następujące elementy:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • uwarunkowania i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 • procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem parametrów graficznych;
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji minimum raz na 2 lata. Wyjątkiem są zmiany w sposobach użytkowania obiektu i procedur technologicznego – w tych przypadkach aktualizacja powinna zostać poddawana niezwłocznie.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3;
 2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
 3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.