ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

01 lip
rozporządzenie w sprawie szkoleń bhp

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarówno na karcie szkolenia wstępnego jak i na zaświadczeniu o ukończeniu szkoleniu bhp nie będzie już wymagana pieczątka pracodawcy. Wynika to z rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 29 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1099). Zmiana ta weszła w życie 28.06.2019 r.
Zmiana ta jest następstwem przyjęcia w czerwcu 2018 r. przez Radę Ministrów projektu dotyczącego deregulacji obowiązku stosowania pieczęci przez obywateli i przedsiębiorców. W myśl tego dokumentu członkowie Rady Ministrów zostali zobowiązani do zmiany przepisów (w ciągu 1 roku od dnia przyjęcia niniejszego dokumentu) przez zniesienia obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.

Dotychczasowe wzory zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp oraz karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp mogą być nadal stosowane bez obowiązku stawiania na nich pieczątek, nie dłużej jednak niż do końca roku 2019. Po tym czasie należy stosować dokumenty zgodne z załącznikiem w rozporządzeniu.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl