RODO w czasie epidemii

06 kwi
RODO w czasie epidemii

RODO w czasie epidemii

Wyjątkowe sytuacje wymagają niecodziennych działań, a czasami nawet je wymuszają. Stąd też w ostatnim, nie ukrywajmy trudnym dla wszystkich czasie możemy spotkać się
z niecodziennymi działaniami ze strony różnorodnych podmiotów. Mowa tutaj oczywiście
o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, przez którą możemy się spotkać z działaniami takimi jak mierzenie temperatury ciała w różnych miejscach i sytuacjach. Są to działania, których podjęcie dotyczy bezpośrednio ochrony danych osobowych.

Czy z uwagi na koronawirusa pracodawca może mierzyć temperaturę ciała pracowników? 

            Zgodnie z zapisami specustawy (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), a konkretniej zgodnie z art. 17 według, którego Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać m.in. osobom prawnym, osobom fizycznym, pracodawcom decyzje nakładające obowiązek „podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie”. Warto także zaznaczyć, że zalecenia może wydawać również Prezes Rady Ministrów.

Można zatem pomyśleć, iż pracodawca będzie uprawniony do badania temperatury ciała pracowników w momencie wydania takich wytycznych przez GIS lub Prezesa Rady Ministrów, jednakże należy w tym przypadku brać również pod uwagę treść art. 207 k.p. tj.

„Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (…)”,

oraz art. 211 pkt 7 k.p. tj.

„Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.”,

które zobowiązują zarówno pracodawcę jak i samych pracowników do ochrony zdrowia i życia przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zatem sprawdzenie czy pracownik ma podwyższoną temperaturę ciała może być wykonywane zarówno na podstawie zaleceń GIS i Prezesa Rady Ministrów jak i na podstawie wskazanych przepisów BHP.
W przypadku wykonywania pomiarów temperatury ciała pracowników nie należy jednak wyników utrwalać w żadnej formie (np. papierowej) ani przekazywać. Badaniu powinni zostać poddani wszyscy pracownicy w taki sposób, aby nie wystąpił zarzut dyskryminacji.

Również przepisy RODO przewidują możliwość przetwarzania danych osobowych
w powyższym przypadku, a wskazują na to:

  • 6 ust. 1 lit d – „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;”
  • 9 ust. 2 lit. i – „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;”

W kontekście powyższych rozważań warto jednak zaznaczyć, iż brak jest jednoznacznego stanowiska UODO w tej sprawie, zaś w państwach takich jak m.in. Włochy czy Francja organy nadzorcza wskazały, iż badanie temperatury ciała pracowników w przedsiębiorstwach jest niedopuszczalne, a zadanie to należy do służb medycznych.

 

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl