RODO a zamówienia publiczne

25 cze
rodo a zamówienia publiczne

RODO a zamówienia publiczne

Nowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowany 24 stycznia 2019 r. reguluje także kwestie związane z ochroną danych osobowych zbieranych w trakcie postępowań zamówieniowych.
Obecnie podmiot chcący przystąpić do przetargu z zamówień publicznych jest zobowiązany przekazań dane dotyczące faktu niekaralności np. członków zarządów spółek, złożenie oświadczeń dotyczące stanu zdrowia poszczególnych osób, które mają być zaangażowane w prace po udzieleniu zamówienia (w innym razie oferta jest odrzucona).
Pomimo faktu, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych są jawne projekt ustawy przewiduje ograniczenia w dostępie do danych osobowych odnoszących się do wyroków skazujących i naruszeń prawa.
Ograniczenia w zakresie dostępu do danych osobowych mają mieć zastosowanie także do udostępniania załączników do protokołu – zarówno wykonawcom, jak i innym podmiotom uprawnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej.
Pełna realizacja ochrony danych osobowych nie zawsze jest możliwa, gdyż mogłoby to doprowadzić do paraliżu postępowań zamówieniowych i niemożliwości efektywnego przejścia do realizacji fazy realizacji zamówienia. Ponadto projekt wskazuje, że:
• skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
• w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Projekt potwierdza, że zamawiający może realizować obowiązek informacyjny poprzez zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach zamówienia, na stronie internetowej podmiotu w zakładce „zamówienia publiczne”.

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl