Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność pod  firmą: Przedsiębiorstwo Konsultingowe „AGM” Grzegorz Kłunduk, pod adresem: Zbrosławice ul. Morcinka 14,
 2. Do Konkursu może przystąpić osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca klientem AGM przez co należy rozumieć podmiot, który w okresie obowiązywania konkursu podpisze z organizatorem co najmniej jedną umowę na świadczenie usług w ramach wdrożenia Systemów Zarządzania –  w dalszej części zwana zamiennie klientem lub uczestnikiem.
 3. Konkurs ma charakter okresowy.
 4. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

Czas trwania, terytorium i sposób prowadzenia

 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 1 lutego 2019r. do dnia 1 lutego 2020r.
 2. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
 3. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, zwanej dalej „k. c.”.

Zasady konkursu

 1.  Każdy klient , który podpisze z organizatorem umowę na wdrożenie Systemów Zarządzania i przekaże w terminie 3 miesięcy od podpisania przez siebie umowy dane do kontaktu z kolejnym podmiotem z którym również organizator podpisze umowę otrzyma zniżkę odpowiednio:
 • do miesiąca otrzyma 15% zniżki,
 • do dwóch miesięcy 10% zniżki,
 • do trzech miesięcy 5% zniżki.
 1. Ponadto organizator zobowiązuje się raz na kwartał spośród klientów o których mowa w ust. 1 wybrać jednego klienta, dzięki pomocy którego podpisał najwięcej umów i który otrzyma nagrodę w postaci wykonania przez organizatora dodatkowej bezpłatnie usługi “Przygotowanie do auditu nadzoru” w terminie roku od dnia wyłonienia takiego podmiotu.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Organizator Konkursu, Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: ……………..
 3. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 1. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 3. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 4. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Raz do roku Organizator Konkursu będzie dokonywał oceny zasadności dalszego przetwarzania danych osobowych, a jeśli uzna, że nie jest to już dłużej zasadne dokona ich zniszczenia lub anonimizacji.
 6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora Konkursu, na potrzeby Konkursu.
 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 3. Dla potrzeb Konkursu wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Organizatora Konkursu oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane zgłoszone przez Uczestnika Konkursu.
 2. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 3. Wszelkie spory oraz zdarzenia nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.