Przedsiębiorco – do 30 kwietnia należy złożyć oświadczenie opłat za usługi wodne za pierwszy kwartał 2019 roku

24 kwi
oświadczenie opłat za usługi wodne

Przedsiębiorco – do 30 kwietnia należy złożyć oświadczenie opłat za usługi wodne za pierwszy kwartał 2019 roku

Oświadczenia powinny zawierać m.in.:
1) oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie (nazwa, REGON, adres siedziby, numer telefonu, e-mail);
2) określenie kwartału, za który składane jest oświadczenie;
3) określenie miejsca korzystania z usług wodnych, którego dotyczy oświadczenie,
4) dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego:
– oznaczenie organu właściwego do wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
– znak decyzji;
– datę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego;
– datę obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

Ogólnie oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Oświadczenia te należy składać Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie.
W zależności od rodzaju korzystania z wód, na stronie internetowej Wód Polskich www.wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne.html można pobrać właściwe dla danego przedsiębiorstwa oświadczenie. Formularze dostępne są w formacie pdf oraz docx.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres właściwego do ustalenia opłaty Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl