Projekt “Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”

Zapraszamy Państwa do skorzystania z projektu doradczo-szkoleniowego „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 2.2.1.).

W ramach projektu przedsiębiorstwa mogą skorzystać z usług doradczo-szkoleniowych w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną dofinansowanych w 70% ze środków Unii Europejskiej.

 Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw spełniających poniższe warunki:

 • należą do kategorii mikro lub małych przedsiębiorstw,
 • posiadają siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego lub śląskiego,
 • zużywają rocznie nie mniej niż 250 GJ (69,44 MWh) energii  (w tym energii cieplnej, elektrycznej, mechanicznej i innej),
 • są uprawnione do skorzystania z pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,
 • nie korzystały z projektu pilotażowego „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału przedsiębiorstwa Klienta. Uzyskane wsparcie doradczo-szkoleniowe ma pomóc firmom w procesie przechodzenia ze skali mikro do poziomu małych przedsiębiorstw oraz z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich

Projekt składa się z dwóch etapów:

Etap I – obejmuje diagnozę oraz opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa, w tym w szczególności:

 • analizę stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa,
 • opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej,
 • przeszkolenie pracowników przedsiębiorstwa w zakresie podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem efektywnością energetyczną przedsiębiorstw.

Etap II obejmuje doradztwo podczas wdrożenia zaleceń zawartych w ww. Planie. Realizacja projektu ma więc na celu w szczególności:

 • rozwój poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii,
 • optymalizację zużycia energii,
 • ograniczenie kosztów pozyskania energii,
 • poprawę systemu zarządzania energią przedsiębiorstwa.

 Korzyści:

 • obniżenie kosztów zużycia zasobów energetycznych poprzez efektywne ich wykorzystywanie,
 • zagwarantowanie zgodności z aktualnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną,
 • poprawa wydajności organizacji poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zwiększających efektywne korzystanie z zasobów energetycznych,
 • kreowanie wizerunku organizacji jako dbającej o ochronę środowiska,
 • podwyższenie świadomości wśród pracowników w zakresie kosztów energii.

Finansowanie:

Czas realizacji usługi wynosi 4 miesiące od momentu rozpoczęcia działania i wdrażany jest etapami, a płatność następuje po zakończeniu każdego z etapów. Koszt usługi jest dofinansowany w 70% ze środków Unii Europejskiej tj.:.

Etapy
Cena usługi netto
Cena usługi
po dofinansowaniu netto

Etap I

7 000 PLN

2 100 PLN

Etap II

3 700 PLN

1 110 PLN

Łączna kwota

10 700 PLN*

3 210 PLN*

(Do powyższych cen  zostanie doliczona stawka podatku VAT według obowiązujących przepisów)

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z poniższą dokumentacją na świadczenie usług w ramach projektu „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” W przypadku zainteresowania wzięcia udziału w projekcie prosimy Państwa o uzupełnienie poniższego formularza oraz przesłanie go na adres ksu5@agm-konsulting.pl lub faxem na nr 32 331 61 76.

 

Z przykrością informujemy, że projekt „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  został zakończony z dniem 30.09.2015.

 

Przydatny Link: Program operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


*Obszar problemowy – obszar funkcjonowania przedsiębiorstw związany z wykorzystaniem energii (energii cieplnej, elektrycznej, mechanicznej lub innych), w którym możliwe będzie przedstawienie rekomendacji dotyczących wdrożenia ewentualnych działań, mających na celu zwiększenie efektywności wykorzystania danego rodzaju energii