Projekt “Ekologiczna świadomość w przedsiębiorstwach”

Zapraszamy Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa do skorzystania z projektu „Ekologiczna świadomość w przedsiębiorstwach” finansowanego w 100% ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest wzrost świadomości ekologicznej przedsiębiorstw z terenu całego kraju, poprzez podniesienie poziomu wiedzy w zakresie możliwych działań proekologicznych firm oraz dostępnych źródeł ich finansowania.

Projekt „Ekologiczna świadomość w przedsiębiorstwach” podzielony jest na trzy etapy:

 • Etap I – szczegółowa analiza potrzeb proekologicznych firmy;
 • Etap II – wsparcia szkoleniowe;
 • Etap III – doradztwo przy opracowaniu planu wdrożenia działań proekologicznych omówionych w etapie I i II.

Etap I – polega na szczegółowej analizie mającej na celu zidentyfikowanie obszarów, w których należy przeprowadzić w przedsiębiorstwie działania proekologiczne, jak również określenie luki kompetencyjnej i tematyki szkoleń niezbędnych do przeprowadzenia. Podczas analizy zostanie przeprowadzony przegląd organizacji pod kątem jej oddziaływania na środowisko.

Po zakończonym etapie I przedsiębiorstwo otrzyma pisemną analizę co do działań jakie powinno podjąć: udział w szkoleniach oraz doradztwo. W rekomendacji zostaną zaproponowane tematycznie szkolenia, w których uczestnik powinien wziąć udział. Programy szkoleniowe będą uwzględniały indywidualne potrzeby uczestników, grupy szkoleniowe będą tworzone branżowo, tak by w cyklu szkoleniowym brali udział uczestnicy z branż napotykających podobne problemy dotyczące tematyki środowiska.

Etap II – polega na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony środowiska, mających na celu:

 • podniesienie wiedzy uczestników projektu w zakresie wymagań środowiskowych oraz faktycznego wpływu działalności firmy na środowisko;
 • wzrost wiedzy na temat możliwych sposobów zmniejszania negatywnych efektów działalności firmy;
 • podniesienie wiedzy w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na działania proekologiczne firmy ze środków UE.

Etap II podzielony jest na 5 tematów, z których uczestnik może wybrać przynajmniej jeden z nich.

 

Lp. Temat Harmonogram
 

 

 

1.

 

 

 

Możliwe do wprowadzenia w firmie rozwiązania ekologiczne (i źródła ich finansowania)

 

Diagnoza i perspektywy rozwoju firm w obszarze rozwiązań ekologicznych:

 • diagnoza funkcjonalna,
 • obszary i priorytety rozwoju,
 • elastyczne obszary działalności,
 • nowe obszary innowacji ekologicznej i możliwości ich finansowania ,
 • budżety zadaniowe -przegląd kompetencji pracowników/dostosowanie do wypracowanych standardów,
 • aktywizacja konsumentów poprzez oddziaływanie na wrażliwość ekologiczną i kształcenie świadomości w tym zakresie.
 

2.

 

Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy

Diagnoza potencjału firmy w obszarze ekologizacji działań:

 • priorytety w budowaniu ekologicznej marki i wizerunku firmy oraz działań promocyjnych,
 • certyfikacja marek ekologicznych,
 • zastosowanie nowoczesnych narzędzi w kształtowaniu świadomości ekologicznej,
 • analiza efektywności podejmowanych działań.
 

 

3.

 

 

Ekoinnowacje Diagnoza i perspektywy rozwoju firm w obszarze rozwiązań ekologicznych

 • diagnoza funkcjonalna,
 • obszary i priorytety rozwoju firmy,
 • elastyczne obszary działalności,
 • określenie nowych obszarów innowacji ekologicznej,
 • dotacje,
 • budżety zadaniowe,
 • przegląd kompetencji pracowników/dostosowanie do wypracowanych standardów,
 • aktywizacja konsumentów poprzez oddziaływanie na wrażliwość ekologiczną i kształcenie świadomości w tym zakresie.
 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie

Zarządzanie środowiskowe jako jeden z priorytetów działalności firmy:

 • nawiązywanie kontaktów ze stronami zainteresowanymi tematyką ochrony środowiska,
 • polityka i cele środowiskowe -wymogi i regulacje prawne i inne w zakresie środowiskowych aspektów działalności firm,
 • wzbudzenie zainteresowania pracowników problemami ochrony środowiska,
 • planowanie środowiskowe obejmujące cykl życia produktu,
 • opracowanie procedur dążenia do wyznaczonych poziomów działania,
 • zapewnienie środków na cele organizacyjne, szkoleniowe, inwestycyjne.
 

 

5.

 

 

Audyt ekologiczny Diagnoza i perspektywy zastosowania audytu ekologicznego w firmie

 • wpływ i oddziaływanie środowiska na rachunkowość,
 • uwzględnienie kapitałów: ekonomicznego, przyrodniczego i ludzkiego w systemach rachunkowości i sprawozdawczości,
 • rachunkowość ekologiczna zaawansowana metoda eko-zarządzania,
 • zestawienia eko-bilansowe,
 • rachunek kosztów środowiskowych,
 • przeprowadzanie kontroli zgodności stanu środowiska z wymogami przepisów ochrony środowiska, tj. przeprowadzenie ekoaudytu.

 

Etap III – polega na opracowaniu planu wdrożenia działań proekologicznych w przedsiębiorstwie.

Plany zostaną przygotowane w oparciu o analizę działalności firmy i jej wpływu na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb klienta, specyfiki jego działalności i możliwości podejmowanych działań. Każdy plan będzie zawierał opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić działania w oparciu o wymierne wskaźniki służące ocenie skuteczności działań proekologicznych.

W ramach każdego modułu szkoleniowego przeprowadzone będzie 6 h doradztwa dla uczestnika.

 

Uwaga! Przedsiębiorcy zainteresowani projektem „Ekologiczna świadomość w przedsiębiorstwach” nie mogą jednocześnie korzystać z innego projektu realizowanego w ramach poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – konkursu “Zielone światło!” – wsparcie rozwiązań proekologicznych”.

 Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie: parp1.agm-konsulting.pl

Z przykrością informujemy, że projekt „Ekologiczna świadomość w przedsiębiorstwach”  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjny Kapitał Ludzki – konkursu “Zielone światło!” – wsparcie rozwiązań proekologicznych” został zakończony z dniem 30.06.2015 r.