Pozwolenia i zezwolenia w gospodarce odpadami w 2019 roku zgodne z nowelizacją ustawy o odpadach

26 cze
pozwolenia i zezwolenia segregacja odpadów

Pozwolenia i zezwolenia w gospodarce odpadami w 2019 roku zgodne z nowelizacją ustawy o odpadach

Do 4 września 2019 r. wszystkie podmioty wytwarzające, zbierające i przetwarzające odpady bezwzględnie muszą:
– złożyć wnioski o zmianę dokumentacji odpadowej: zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych uwzględniających w/w zezwolenia,
– skompletować pełną dokumentację, która umożliwi bezproblemowe kontynuowanie prowadzenia działalności (m.in. opinię komendanta PSP, WIOŚ, określić zabezpieczenia finansowe),
– na nowo zorganizować pracę w firmie uwzględniając zmienione zasady wprowadzone nowelizacją ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – dozwolone będzie magazynowanie odpadów tylko przez 1 rok, w połowie ilości określonej w zezwoleniu.

We wniosku tym powinny zostać wskazane parametry w zakresie m.in. maksymalnej masy odpadów, pojemności obiektu czy instalacji oraz formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń.

Wniosek, poza określeniem miejsca magazynowania oraz dokonywanego zabezpieczenia, powinien zawierać szereg załączników. Wśród nich m.in. operat przeciwpożarowy, określone oświadczenia posiadacza odpadów, uzgodnienia z odpowiednimi organami straży pożarnej czy decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Niezłożenie wniosku, o którym mowa wyżej, przewidzianego w art. 14 wspomnianej nowelizacji, grozi wygaśnięciem decyzji uprawniającej do gospodarowania odpadami!

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl