Postanowienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

25 wrz
uwarunkowania środowiskowe postanowienia

Postanowienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest możliwe po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zawiera ona szczegółowe wskazania dotyczące postępowania zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji czy użytkowania.

Analiza mpzp

Organ wydający decyzję, po przeanalizowaniu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może zalecić m.in. konieczność przeznaczenia pod cele budowlane określonej procentowo powierzchni terenu oraz nakazać pozostawienie danej jej części jako powierzchnię biologicznie czynną, pozostawić określone tereny wolne od zabudowy, bądź zalecić nasadzenia drzew lub krzewów wzdłuż granic działek.

Przestrzeganie warunków

Do pozostałych warunków, które organ może nakazać przestrzegać w fazie realizacji czy eksploatacji przedsięwzięcia mogą należeć m.in.: zastosowanie wyłącznie paliw niskoemisyjnych (np. gaz ziemny) do celów grzewczych, dotrzymywanie określonych w decyzji warunków akustycznych np. poprzez pracę w określonych porach i przy użyciu odpowiedniego sprzętu, zraszanie wykorzystywanych i magazynowanych materiałów sypkich, mające ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń pyłowych, przeprowadzanie badań i pomiarów emitowanych zanieczyszczeń lub stanu środowiska, przeprowadzenie analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia, czyli oceny faktycznego wpływu inwestycji na środowisko, i porównania jego wielkości oraz charakteru do tego, który został założony.

Weryfikacja DŚ i wysokość kar

Weryfikacją ich przestrzegania zajmuje się wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, który posiada kompetencje do kontrolowania inwestycji i nakładania kar w przypadku stwierdzenia naruszeń. Z uwagi na to, że zapisy decyzji środowiskowej obejmują także warunki, jakie muszą być spełnione w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, a nie tylko jego realizacji, ważne jest, aby o nich pamiętać i ich przestrzegać w fazie użytkowania, gdyż jej założenia mogą zostać zweryfikowane przez inspektora WIOŚ podczas kontroli. Nowelizacja ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., umożliwiła inspektorom nakładanie wysokich kar za uchybienia. Przedsiębiorca za niewywiązanie się z nałożonych zobowiązań może zostać ukarany administracyjną karą pieniężną w wysokości od 5.000 do nawet 1.000.000 zł! Jeżeli uzyskałeś decyzję środowiskową, ale z różnych przyczyn nie doszło do realizacji zaplanowanej inwestycji, WIOŚ nie może nałożyć kary za nieprzestrzeganie jej warunków.

Za co kary?

Kary mogą grozić przedsiębiorcy m.in. za:

  • naruszenie istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji inwestycji,
  • nieprzeprowadzenie wymaganej kompensacji przyrodniczej, czyli działań mających na celu przywrócenie równowagi przyrodniczej na terenie objętym inwestycją,
  • niewykonanie analizy porealizacyjnej,
  • nieprzeprowadzenie monitoringu lub pomiarów.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl