Ponowne wykorzystanie zużytych opon, z czym się wiąże?

21 sie

Ponowne wykorzystanie zużytych opon, z czym się wiąże?

Czy stosowanie opon jako obciążników, np. plandek zakrywających pryzmy kiszonki, bądź odbijaczy na placach zabaw, boiskach, ogródkach itd. stanowi proces przetwarzania odpadów i wymaga uzyskania zezwolenia?

Zużyte opony są odpadem (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów należy je klasyfikować do kodu 16 01 03), który w dużym stopniu obciąża środowisko naturalne. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami określa rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku. Zgodnie z postanowieniami ww. rozporządzenia zużyte opony powinny zostać poddane procesowi odzysku R11 i mogą zostać powtórnie wykorzystane m.in. jako:
– jako odbijacze,
– na placach zabaw,
– na boiskach,
– w ogródkach,
– jako obciążniki do zabezpieczania pryzm kiszonkowych.

Posiadacz odpadów chcący wykorzystać opony poza instalacją powinien wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami.
Zgodnie z ustawą o odpadach posiadaczem odpadów jest wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będące w posiadaniu odpadów. Za posiadacza odpadów ustawa uznaje również władających powierzchnią ziemi w stosunku do odpadów znajdujących się w obrębie nieruchomości.

Zakres wniosku na przetwarzanie odpadów powinien zawierać m.in.:
– numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
– wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,
– określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
– oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,
– oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

Do wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku.
Organem właściwym do wydania zezwolenia jest starosta, a na terenach zamkniętych RDOŚ właściwy ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl